Usługi geologiczne i geotechniczne

Usługi geologiczne i geotechniczne

Usługi geologiczne i geotechniczne obejmują również badania hydrometeorologiczne i środowiskowe – usługi geologiczne i geotechniczne obejmują badania geoinżynieryjne, które są niezbędnymi etapami prac zapewniającymi niezawodność, stabilność i prawidłowe funkcjonowanie każdej konstrukcji.

Projektowanie i budowa bez dokładnego rozpoznania i oceny warunków geologicznych na placu budowy może skutkować nierównomiernym osiadaniem obiektu, przerwaniem sieci inżynieryjnej oraz trwałym uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Prowadzenie badań geotechnicznych i geologicznych w celu zbadania budowy geologicznej terenu, właściwości fizycznych i mechanicznych gruntu, nośności, aktywności korozyjnej oraz warunków hydrogeologicznych. Jak również przewidzieć zmiany projektowanego budynku lub konstrukcji w trakcie budowy i eksploatacji oraz zapewnić środki zabezpieczające obiekt przed niekorzystnym wpływem środowiska geologicznego, procesów i zjawisk geologiczno-inżynierskich.

Usługi geologiczne i geotechniczne – zadania z zakresu inżynierii i analizy geologicznej:

 • Wykazanie wykonalności technicznej i ekonomicznej budowy
 • Porównanie wariantów i wybór optymalnej lokalizacji dla obiektu projektowego
 • Uzasadnienie układu budynku i zaprojektowanie struktury obiektu
 • Klasyfikuj warunki geotechniczne i geologiczne w celu generowania modeli obliczeniowych fundamentów gruntowych.
 • Usługi geologiczne i geotechniczne w tym kompleksowe pomiary
 • Gromadzenie, analiza i grupowanie materiałów archiwalnych i magazynowych oraz przygotowywanie wstępnych map
 • Przeczytaj zdjęcia lotnicze
 • Generalne i specjalistyczne szeroko zakrojone badania inżynierskie i geologiczne
 • Tunele wykopane przez górnictwo (rowy, doły, studnie różnymi metodami mechanicznymi)
 • Badania terenowe gleby (sondowanie statyczne, próby ciśnieniowe i ciśnieniowe)
 • Badania hydrogeologiczne
 • Poszukiwania geofizyczne
 • Lokalny monitoring elementów geośrodowiskowych podczas kontroli, budowy i eksploatacji obiektów o różnym przeznaczeniu
 • Podział obszarów pomiarowych przy budowaniu powierzchni i konstrukcji liniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Inżynieria geodezyjna automatyzacja pomieszczenia przetwarzania danych i system przechowywania informacji geologicznych.

Raporty z badań są istotną częścią dokumentacji projektowej obiektu w służbach geologicznych i geotechnicznych. Wyniki badań są przedkładane agencji regulacyjnej do przeglądu w formie raportu w celu wykazania, że ​​rozmiar, rodzaj i jakość badań są zgodne z odpowiednią dokumentacją prawną dla rozpatrywanego projektu budowlanego.

Zadaniem geotechniki i badań geodezyjnych jest uzyskiwanie materiału topograficznego i geodezyjnego oraz danych o położeniu i topografii istniejących budynków i budowli (podziemnych i naziemnych). Jak również elementy planistyczne (formacje numeryczne, graficzne, fotograficzne i inne) niezbędne do kompleksowej oceny i stanu technicznego placu budowy oraz zademonstrowania projektu, budowy i eksploatacji obiektu.

Usługi geologiczne i geotechniczne w trakcie budowy obejmują:

 • Określenie projektowego położenia obiektu na podłożu
 • Stwórz sieć centrów geodezyjnych
 • Precyzyjna kontrola geodezyjna, obserwacja osadów i deformacji
 • Praca podczas instalacji sprzętu, kalibracji i weryfikacji
 • Opracowywanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Badania prowadzone w formie usług geologicznych i geotechnicznych mogą określić właściwości przestrzenne i geometryczne warunków, które mają wpływ na projektowanie, budowę i eksploatację obiektów inżynierskich.

Badania geotechniczne i hydrometeorologiczne

Usługi geologiczne i geotechniczne
Usługi geologiczne i geotechniczne

Usługi geologiczne i geotechniczne obejmują również badania hydrometeorologiczne i środowiskowe. Z kolei badania inżynierskie i hydrometeorologiczne prowadzą kompleksowe badanie warunków hydrometeorologicznych na placu budowy i przewidują możliwe zmiany tych warunków w wyniku ich interakcji z projektowanym obiektem. Tylko fachowcy z zakresu geodezji mogą odpowiedzieć na pytania takie jak głębokość wód gruntowych, ich objętość oraz czy jest ona wystarczająca do funkcjonowania planowanego obiektu przemysłowego lub innego. Specjaliści prowadzący badania hydrometeorologiczne badają uwarunkowania ekologiczne terenu budowy i opracowują zestaw zaleceń, jak wybudować obiekt, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko. Badania hydrometeorologiczne pozwoliły na stworzenie obiektu organicznie dostosowanego do warunków ekologicznych terenu. Warto zauważyć, że celem badań geotechnicznych i środowiskowych jest nie tylko ekologiczna racjonalność budowy i innych rodzajów działalności gospodarczej, ale także troska o przyrodę i społeczeństwo.

Badania geotechniczne środowiska należą do zakresu usług geologiczno-geotechnicznych

Środowiskowe badania geotechniczne pozwolą zidentyfikować i zredukować lub wyeliminować niekorzystne czynniki. Jest to kompleksowa inspekcja elementów takich jak środowisko naturalne i uwarunkowania przemysłowe terenu, na którym znajduje się obiekt. Na podstawie wyników badań formułowane są rekomendacje dotyczące możliwości wykorzystania badanego terenu, sposobu zagospodarowania terenu, konieczności rekultywacji gruntów oraz zaprojektowania specjalnych zabezpieczeń inżynieryjnych obiektu, zapewniających bezpieczeństwo ludności i środowiska.

Related Post