Droga do prestiżowego zawodu adwokata

justice and law concept.Male judge in a courtroom with the gavel,working with digital tablet computer docking keyboard on wood table,virtual interface graphic icons diagram

Adwokat to zawód kojarzony głównie ze sprawami sądowymi, wymagający (oczywiście) sprawnego poruszania się po przepisach prawa, kojarzenia faktów, błyskotliwości i zarazem elokwencji oraz dyplomacji. Zawód adwokata przez niektórych nazywany jest sztuką http://adwokat-seidel.pl/prawnik-od-spraw-medycznych-warszawa/. Jest to również zawód na tyle prestiżowy, iż wymieniany był i jest jako marzenie zawodowe przez niejednego nastolatka czy nastolatkę. Wszak zawód adwokata należy do elitarnych zawodów zaufania publicznego. Niezależnie jednak od wielkich ambicji, nie każdemu udaje się to marzenie zrealizować. Jak więc wygląda droga do kariery adwokata?

 

Początek drogi – szkoła

Podejście ambicjonalne mówi, że dla umożliwienia wspinania się po kolejnych ścieżkach prawniczej kariery, swoją pracę ku osiągnięciu celu trzeba rozpocząć dość wcześnie. A wyjść należy od tego, iż – aby dostać się na studia prawnicze (będące przepustką do zawodu adwokata) – co do zasady konieczne jest dokonanie wyboru odpowiednich przedmiotów maturalnych oraz zdanie egzaminu wstępnego  na studia prawnicze (w pewnym okresie edukacji występowała sytuacja, iż matura stanowiła już “egzamin wstępny” na studia; obecnie jednak istnieją plany przywrócenia dodatkowych egzaminów wstępnych przeprowadzanych przez uczelnie wyższe).
Mianowicie przedmiotami, na które trzeba się ukierunkować są m.in.: historia oraz wiedza o społeczeństwie. W praktyce więc swoje zainteresowania dobrze jest odpowiednio nakierować już na poziomie szkoły podstawowej, by w zakresie tych przedmiotów poszerzać swój zasób wiedzy . Jednocześnie trzeba pamiętać, że doskonalenie to wymaga wyjścia poza zakres podstawy przekazywanej w szkole i poszukiwać informacji w różnych źródłach pozaszkolnych. Może to również pomóc zweryfikować, czy faktycznie jest to właściwa droga (co bywa jasne np. w przypadku całkowitego braku zamiłowania do zgłębiania wiedzy historycznej czy politycznej). Szkoła – zarówno podstawowa, jak i średnia – oraz zwieńczony sukcesem egzamin maturalny, niezależnie od ilości godzin poświęconych na naukę historii, stanowią jednak tylko pewnego rodzaju wprowadzenie do zawodu adwokata (są jedynie wstępną ścieżką, która do tego celu prowadzi).

Polecamy także: 

Dalszy etap – studia prawnicze

Kolejny etap stanowią już studia prawnicze, w czasie których przyszły adwokat musi zgłębić wszystkie istniejące w Polsce obszary prawa. Ponadto jest to czas, w którym poznaje również historię prawa – w tym w szczególności prawa rzymskiego oraz uczy się tak zwanych paremii rzymskich (czyli łacińskich przysłów prawniczych). Zgłębia tajniki logicznego myślenia (do którego zdecydowanie przydatne są zdolności matematyczne). Jednym z podstawowych przedmiotów w pierwszej fazie studiów jest również łacina. Poza tym, z każdym kolejnym rokiem nabywa wiedzę z kolejnych gałęzi prawa (prawa cywilnego, prawa karnego, prawa zobowiązań, prawa wykroczeń, prawa międzynarodowego czy prawa podatkowego), a także nabywa umiejętność rozwiązywania tak zwanych kazusów prawniczych (czyli przykładowych spraw, jakie mogą “się przytrafić” w zawodzie prawniczym). Czerpie również wiedzę z zakresu prawa procesowego oraz – na praktycznych ćwiczeniach – doskonali umiejętności występowania (reprezentowania klienta) przed sądami. Uczy się również sporządzać pisma procesowe, z których każde – dla swej ważności – wymaga zawarcia określonych elementów. Dodatkowo – co w zasadzie jest najważniejsze – jeśli nie jest pewien, czy chce zostać właśnie adwokatem, ma możliwość poznania innych funkcjonujących zawodów prawniczych oraz dokonać wyboru własnej ścieżki kariery. Zakończeniem etapu studiów prawniczych jest napisanie pracy magisterskiej na wybrany (co do zasady) przez siebie temat z zakresu objętego programem studiów oraz jej obroną przed specjalną komisją. Pozytywna obrona pracy magisterskiej skutkuje nadaniem tytułu magistra prawa, a to daje (przyszłemu potencjalnemu adwokatowi) przepustkę do dalszego, jeszcze trudniejszego, etapu.

Aplikacja adwokacka

Magister prawa może podjąć już pracę w swoim zawodzie (jako prawnik), ale może również jednocześnie podjąć dalszą naukę poprzez podjęcie trudu zdania egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aplikacja jest odpłatna i co do zasady rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku i trwa 3 lata. Każdy aplikant składa obowiązkowe ślubowanie. Ponadto aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem swojego patrona. Patronem może być osoba spełniająca określona kryteria i jest wskazywana przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej http://adwokat-seidel.pl/specjalizacja/prawnik-podzial-majatku-po-rozwodzie-warszawa/.

Aplikant może również sam dokonać wyboru swojego patrona pod warunkiem przedstawienia pisemnego oświadczenia potwierdzającego jego zgodę i gotowość do podjęcia obowiązków patrona. Aplikację można określić jako ciąg dalszy studiów prawniczych, jednak znacznie trudniejszych i ze znacznie zwiększoną ilością zajęć praktycznych właściwych dla zawodu adwokata. Oczywiście wśród zajęć obowiązkowych są również zajęcia teoretyczne, a każdy kolejny rok kończy się egzaminami. Po zakończeniu aplikacji w celu uzyskania tytułu adwokata konieczne jest zdanie egzaminu zawodowego (przygotowywanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości) oraz złożenie ślubowania.

W kolejnej fazie adwokat może już spełniać się w swoim zawodzie pomagając innym, mniej znającym obowiązujące przepisy prawa, odnaleźć się w trudnej “rzeczywistości” prawnej, a często (niestety) również sądowej.

Related Post